Vedtægter

 Posted by on 22. maj 2011
 

§1.
Foreningens navn er Dansk PEN. Den er tilsluttet International PEN, og dens formål er at virke for de i International PENs charter angivne formål.

§.
Som medlem kan optages danske skribenter, forlæggere, oversættere, litterære medarbejdere ved kulturformidling samt undtagelsesvist også andre, herunder ikke mindst udlændinge, som har gjort en særlig indsats for den fire tanke og det frie ord, og som har domicil i Danmark.

§3.
Henvendelse om medlemskab rettes til bestyrelsen. For at medlemskab kan indrømmes, kræves mindst syv af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Medlemskab kan dog også indrømmes af en generalforsamling, forudsat at forslag herom stilles af mindst to bestyrelsesmedlemmer eller ti medlemmer, og at generalforsamlingen vedtager forslaget med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen stemmeberettigede repræsenterede.

Udmeldelse skal ske med tre måneders varsel til en 1. januar, eller 1. juli, og fritager ikke for kontingentbetaling for det indeværende foreningsår.

Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens vedtægter, eller som er i kontingentrestance i mere end 3 måneder. En sådan eksklusion kan af den ekskluderede indankes for førstkommende ordinære generalforsamling (eller gøres til genstand for en ekstraordinær generalforsamling), og har da opsættende virkning, såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer tilslutter sig indbringelsen.

§3a.
Medlemmer kan opnå status som E.F.S.-medlemmer (Emergency Fund Supporters) ved tilmelding herom til bestyrelsen.

E.F.S.-medlemmer betaler dobbelt kontingent til Dansk PEN, men det beløb, der overstiger ordinært medlemskontingent, skal ubeskåret gå til Emergency Fund. Generalforsamlingen kan med fremtidig virkning vedtage at forhøje kontingentet med mere end det dobbelte for E.F.S.-medlemmer. Et medlem kan ophøre som E. F. S.-medlem ved framelding hos bestyrelsen i en periode på 30 dage fra datoen for en kontingentfastsættende generalforsamling.

§4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår.
  3. Forlæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det indeværende foreningsår.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer eller mindst ¼ af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse herom til foreningens præsident forlanger dette med angivelse af dagsorden. En således krævet ekstraordinær generalforsamling skal da på præsidentens foranledning afholdes i København inden seks uger fra begæringens modtagelse.

§5.
Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde den fuldstændige dagsorden for denne, og der kan kun foretages afstemning om de i dagsordenen optagne punkter. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Eventuelle ønsker om yderligere eller ændrede punkter på dagsordenen kan fremsendes til indkalderen og skal da, hvis sådanne forslag er fremkommet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, inkorporeres i en revideret dagsorden, som indkalderen skal tilsende samtlige oprindeligt indkaldte senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved almindelig post til hvert enkelt medlem til hans af ham selv til foreningen opgivne adresse.

§6.
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Stemmeret kan udøves ved skriftlig, specificeret fuldmagt til andet tilstedeværende medlem. Stemmeret kan ikke udøves af den, som er i restance med kontingentet.

§7.
Foreningens bestyrelse består af ni medlemmer plus to suppleanter, hvoraf halvdelen afgår på hvert års ordinære generalforsamling. De to suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger af sin midte en præsident og en vicepræsident. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede og herunder enten præsidenten eller vicepræsidenten. Dens beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er præsidentens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan meddele kontingentnedsættelse – eller fritagelse.

§8.
Foreningen tegnes af 5 medlemmer af bestyrelsen, herunder præsidenten eller vicepræsidenten. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til bank, giro og lignende til enkeltmedlemmer af bestyrelsen, enkel eller kollektiv.

§9.
Foreningsåret og foreningens regnskabsår er kalenderåret

§10.
Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede stemmer herfor.

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og samtidig vedtager, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver og passiver.

Således vedtaget på generalforsamlingen i København, den 9. april 1973.

Vedtægterne er efterfølgende revideret i marts 1979, marts 1993,  januar 1994,  januar 2004,  januar 2005 og i  januar 2007