Årsberetning 2015

Dansk PENs bestyrelses skriftlige beretning til den ordinære generalforsamling, afholdt den 7. marts 2016.

 

Da International PEN blev stiftet i 1921, var formået dels at bringe litterater fra især Europa sammen oven på den adskillelse, Første Verdenskrig havde medført, dels helt praktisk at skabe et netværk, som kunne sørge for modtagelse og selskab, når skribenter bevægede sig omkring. Derfor er et medlem af et PEN-center altid medlem af den internationale forening og indirekte dermed af alle de andre centre. Centrene er uafhængige i det daglige, men de er formelt alle sammen afdelinger af PEN International, og de er alle sammen selvsagt forpligtet på PENs charter.

Og hvad siger det så? Det siger, at det skrevne ord er uden grænser, men at det har mange forskellige sprog, og at skribenter bør virke for mellemfolkelig forståelse og ”gøre deres yderste” for at bekæmpe had mellem nationer, racer, klasser og religioner. Derfor er eksistensen af PEN-centre også baseret på sprog og ikke på stater: stater med flere sprog – eller med store afstande – kan have mere end ét PEN-center. Det første gælder f.eks. Schweiz eller Canada, det sidste USA. Også sprog uden stat kan have PEN-centre, det har f.eks. romaerne i Europa, ligesom der har eksisteret eller eksisterer PEN-centre for skribenter, der må leve i eksil fra deres hjemland.

Hvilke skribenter? PEN står for Poets, Essayists, Novelists, P også for Playwrights, E også for Editors, og i det hele taget er PEN med årene blevet en organisation for skrivende folk i videre betydning, herunder ikke mindst også journalister. Samtidig er et andet af PENs formål trådt mere og mere frem: beskyttelsen af det frie ord, også kaldet ytringsfriheden. Begge dele står i dag som PENs formål: PEN skal virke for fred, og PEN skal virke for frihed. Disse to ædle formål kan heldigvis ofte følges ad, men de kan undertiden komme i konflikt med hinanden, og da må PEN skønne, hvilken form for aktion der er den rette i denne bestemte situation.

Og hvordan aktionerer PEN? Ved at bringe skribenter sammen på større eller mindre møder, give gæstende skribenter fra udlandet mulighed for at møde danske og omvendt danskere en mulighed for at møde kolleger på udlandsrejser, ligesom de årlige PEN-kongresser skaber kontakter, dialoger og venskaber. Og når ytringsfriheden krænkes, som det sker i alt for mange lande verden over, forsøger PEN at blande sig: ved at gøre opmærksom på forholdene, sørge for at de bliver kendt, ved protester og ved appeller. PEN har ingen divisioner, men medlemmer, som kan skrive og tale. PEN har desuden kontakter i det politiske liv. Protester og appeller kan supplere hinanden: protesten skaber offentlighed, men virkning opnås i nogle tilfælde ved at få danske repræsentanter til at bringe problemerne på bane ved statsbesøg eller internationale konferencer.

I Danmark har vi ytringsfrihed, for ytringsfrihed betyder, at der ikke udøves forhåndscensur. PEN vil til enhver tid forsvare denne ytringsfrihed. Men at forsvare alles ret til at sige og skrive og tegne, hvad de vil, er ikke ensbetydende med at solidarisere sig med det, der bliver sagt, skrevet eller tegnet – en skelnen, som er vigtig at holde fast, idet PEN ellers ikke ville kunne leve op til sit andet – historisk set første – formål: at virke for fred og fordragelighed. Der er ingen modsætning mellem at forsvare ytringsfriheden og at opfordre til civiliseret brug af den.

I det daglige fylder forsvaret for ytringsfriheden respektive indsatsen for den dér, hvor den er undertrykt, meget: Det kan både handle om generel lovgivning og – oftest – om specifikke sager om undertrykkelse af grupper og individer, vilkårlighed i retsforfølgelsen af kritikere, drakoniske domme og straffe – der følger eksempler på det hele nedenfor. PEN er og bliver en skribentorganisation med flere formål, men i mange af de konkrete sager arbejder foreningen godt og tæt sammen med en række andre organisationer der forsvarer menneskerettighederne – ligesom litterære møder ofte finder sted i samarbejde med andre foreninger, med medier etc.

I 2015 har Dansk PEN haft travlt, også mere travlt, end vi kunne ønske. Året startede brutalt med attentatet mod det franske satiremagasin Charlie Hebdo den 7. januar, efterfulgt af angrebet på et debatarrangement i Krudttønden og mod den jødiske synagoge i København den 14. februar. Måned efter måned året igennem er rapporter om retssager, fængslinger og drab på skribenter tikket ind fra store dele af verden. Kolleger har mistet livet i Syrien, Irak, Tunesien, Kuwait, Egypten, Etiopien, Tyrkiet, Mexico, Bangladesh og en række andre steder. I Tyrkiet er flere prominente journalister arresteret og en kurdisk chefredaktør er blevet dræbt. Flere nyhedsredaktioner er blevet angrebet, og også kurdisk PENs kontor i Diyarbakir har været udsat for et attentat. I Kina er mindst fem forlæggere i den senere tid forsvundet, og i Saudi-Arabien har en ung digter i januar ganske vist fået en dødsdom omstødt til otte års fængsel og 800 piskeslag. Det er naturligvis otte år og 800 piskeslag for meget. Forfattere, digtere, journalister, forlæggere, bloggere og andre, der lever af det skrevne ord, er på flugt, og også i de danske asylcentre venter journalister, bloggere og forfatterkolleger på at få deres sager behandlet.

I Dansk PEN, så vel som i PEN overalt, forsøger vi at hjælpe både her og der. 2015 er blevet et af de blodigste år vi længe har oplevet, men vi føler ikke, at vor indsats har været forgæves, uanset at vi aldrig vil kunne nå de mål, der er opstillet i vort charter. Arbejdede vi ikke til stadighed for dem, ville det se endnu værre ud i verden, end det i forvejen gør.

Fribyer for forfulgte forfattere

Der har været fribyer for forfulgte forfattere i Danmark siden 2008.  Aarhus, Frederiksberg, Odense, Fanø og København har alle haft gæsteforfattere boende, der på forskellig vis var truede og forfulgte. På nuværende tidspunkt har i alt seks forfattere haft ophold i Danmark under den såkaldte fribyordning, til stor gavn for forfatterne, der har haft ro og mulighed for at arbejde, men også for byerne, der i vid udstrækning har nydt godt af gæsteforfatternes ophold og den opmærksomhed på byernes engagement i ytringsfrihedsspørgsmål, som værtskabet har medført.

Siden 2010 er antallet af danske fribyer imidlertid faldet, i modsætning til fx Norges 13 fribyer og Sveriges 14 byer. Frederiksberg og Odense kommune har meldt sig ud og Fanø har indtil videre sat sin tilknytning til ordningen i bero. Forklaringen ligger formentlig i de økonomiske udfordringer kommunerne har, i en tid hvor der stilles omfattende sparekrav. I 2015 var kun Aarhus værtsby for en fribyforfatter. Glædeligt er det derfor, at Helsingør netop har tilsluttet sigt ICORN, som formidler kontakten mellem de truede forfattere og de danske byer, der ønsker at gøre en håndgribelig indsats for ytringsfriheden, og i løbet af få måneder kan byde en fribyforfatter velkommen, og efter at være udmeldt i knapt år, har København besluttet at genindtræde med virkning fra efteråret 2016.

Dansk PEN har siden ordningens indførelse arbejdet tæt sammen med både fribyerne og den internationale organisation ICORN. Der er på nuværende tidspunkt 53 fribyer på verdensplan, der sammenlagt huser 114 forfulgte forfattere, og mere end 100 forfattere er på venteliste til et fribyophold.

Dansk PEN har bistået byernes lokale koordinatorer med konkret rådgivning, samarbejdet med byerne om afholdelse af arrangementer og workshops og bidraget til udgivelse af fribyforfatternes tekster. Dansk PEN er desuden fortsat i kontakt med de forfattere, hvis fribyophold i Danmark er afsluttet, for at sikre at alt går vel, og at nye trusler ikke rammer de pågældende.

Ordningen har dog ikke været uden vanskeligheder. Derfor tog PEN initiativ til et evalueringsseminar allerede i november 2011, med deltagelse af repræsentanter for fribyerne, Kulturministeriet, Udlændingeservice, Kunststyrelsen og ICORN. Siden har vi fulgt op på dette med møder med skiftende kulturministre, Brian Mikkelsen, Uffe Elbæk, Marianne Jelved og Bertel Haarder. I starten af 2016 har Dansk PEN foreslået Kulturministeriet at stå for en informationskampagne om fribyordningen til danske kommuner, i håb om at vi derved kan animere flere danske byer til at gå med i ordningen. Vi afventer på nuværende tidspunkt ministeriets behandling af forslaget.

Kongressen og det internationale samarbejde

Årets internationale kongres, den 81. af slagsen, blev afholdt i Québec, Canada i anledning af, at canadieren John Ralston Saul, der har beklædt posten som international PEN-præsident i seks år, gik af. Kongressen var veltilrettelagt, bl.a. takket være en mindre hær af dedikerede studerende fra det lokale universitet, der fik det stramme program til at glide i en glad og venlig stemning.

International PEN samler nu mere end 30.000 medlemmer verden over, fordelt på 150 PEN centre. På kongressen i Québec var repræsentanter for 82 PEN-centre til stede.

Der er tradition for, at fængslede kolleger bliver æret på kongresserne med oplæsning af tekster og breve samt ved opstilling af en tom stol med de pågældendes portræt fastgjort til sædet. En stærk, symbolsk PEN-markering. I år var en stol sat frem til den saudiarabiske blogger Raif Badawi, hvis kone Ensaf og parrets tre børn har været i eksil i Canada siden Raif blev arresteret i 2012. Raif Badawi er, som det vil fremgå længere fremme, æresmedlem af Dansk PEN. Ensaf var til stede og takkede for den støtte som PEN-kolleger verden over viser hendes mand. En anden stol blev sat frem til den prisbelønnede eritreiske digter og chefredaktør Amanuel Asraf, der har været fængslet siden 2001, uden at hans sag har været for retten. Hans digte er oversat til flere sprog og nogle af dem blev læst op for kongressen. Den sidste stol der var sat frem, var til den 42årige Juan Carlos Argenal, en dedikeret honduransk journalist og ejer af en privat tv-station, der bl.a. satte fokus på korruption. Argenal der blev likvideret i december 2013, men drabsmændene er ikke blevet retsforfulgt. I alt er 54 journalister blevet dræbt i Honduras siden 2000 i forbindelse med deres arbejde. Under 10 % af mordene er blevet efterforsket og de (formodede) skyldige retsforfulgt. Straffrihed er et voksende problem, som vil komme mere i fokus i PENs arbejde.

De delegerede fra hvert center fik halvandet minut til kort at fortælle hvad de har arbejdet med i det seneste år. Det er kort tid, men tegner dog et billede af den mangfoldighed af aktiviteter og fokusområder der er i PEN, fra mellemfolkelige litterære festivaler og kulturarrangementer over udgivelse af undervisningsbøger og afholdelse af skriveworkshops for unge til forsonings- og dialogmøder mellem forfattere fra stridende lande eller regioner og debatmøder om tabuiserede eller forbudte emner, demonstrationer og protester mod fængslinger og forsvindinger.

Nogle af disse mange aktiviteter er fælles initiativer for hele PEN og orkestreres mere eller mindre fra International PENs kontor i London. Andre er de enkelte centres egne initiativer. Der har i et par år været diskussion om hvorvidt International PEN skulle igangsætte flere større, fælles initiativer, som de enkelte centre kan tilslutte sig, som det fx var tilfældet med den internetbaserede kampagne der rettede sig mod en række lande der deltog i fodbold VM i Brasilien forrige år, eller om ressourcerne kan bruges bedre. Nogle centre har stor glæde af de fælles kampagner, mens andre, heriblandt Dansk PEN, kun i begrænset omfang har kunne se resultater af de stort anlagte, fælles kampagner. Fra Dansk PENs side har vi opfordret til, at der blev satset mere på at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem de nationale centre og kontoret i London, samt mellem centrene indbyrdes, ikke mindst i forhold til Writers in Prison-arbejdet, vel vidende, at udfordringen her ikke mindst er af økonomisk og ressourcemæssig art.

Økonomien i International PEN har i en årrække været hårdt presset, og kontoret er efter nytår flyttet til udkanten af London for at spare penge. I det næste års tid eller to skal centrene ikke regne med at få den støtte, vi kunne drømme om. I forbindelse med sidste års kongres i Kirgisistan måtte International PEN hjælpe kirgisisk PEN med at dække udgifterne til kongressen, fordi man ikke ville tage imod støtte fra regeringen og flere store virksomheder, der ellers bød sig til. Resultatet var, at International PEN kom ud af året med et betydeligt underskud. For at rette op på det er en række initiativer sat i gang, blandt andet har PEN indgået en fireårig kontrakt med SIDA, det svenske Danida, om støtte til udvikling af organisationen, særligt med henblik på at styrke det regionale arbejde. SIDA forlanger projekter, som der kan rapporteres solidt fra, som forudsætning for bevillinger. Det er baggrunden for en planlagt 3-årige global kampagne, som ledelsen har forsøgt at demokratisere ved at spørge centrene, hvad vi kunne tænke os at lave kampagner for.

SIDA-pengene dækker omkring en tredjedel af International PENs samlede finansieringsbehov, de nationale centres medlemskontingenter dækker en anden tredjedel og resten finansieres via andre, mindre fonde. Videre er der blevet etableret en såkaldt ”Publishers Circle” bestående af større forlag, der har forpligtet sig til at støtte International PEN økonomisk og en tilsvarende ”Writers Circle” bestående af ind til videre 20 internationalt anerkendte forfattere fra hele verden, der hver især støtter organisationen med et årligt beløb. Også en ”Readers Circle” er under etablering. PEN kan have stor gavn af medlemmerne i disse ”Circle”-initiativer i forbindelse med kampagner for forfulgte kolleger og til yderligere fundraising til international PENs arbejde. Foreløbig er ingen danske forlag eller forfattere med i disse initiativer, men Dansk PEN vil i det kommende år undersøge om det er muligt også at få opbakning til det internationale arbejde fra danske forlag, udvalgte forfattere og dedikerede danske læsere.

Kongressen vedtog en deklaration om litterære oversættelser og oversættere, der kan læses her:

http://www.pen-international.org/the-quebec-declaration-on-literary-translation-and-translators/

En række principper vedrørende skribenters ret til egne værker (Copyright principles) blev ligeledes vedtager på kongressen. De kan læses her: http://www.pen-international.org/pen-international-principles-on-authors-moral-rights-and-copyright/

Svensk PEN præsenterede deres fremragende initiativ, Dissident Blog, som blev etableret i 2012, finansieret af en række kunstnerorganisationer, og som publicerer tekster af forfattere, der lever i eksil eller under jorden rundt om i verden. Dissident Blog kan læses her: www.dissidentblog.org

Kongressen vedtog desuden en række landeresolutioner, der kan læses her: www.pen-international.org/

Kongressen skulle vælge en ny international præsident, samt to kandidater til den internationale bestyrelse. Derudover skulle der vælges nye formænd for både Writers in Prison Committee og Women Writers Committee, samt vælges fem medlemmer til den såkaldte Search Committee, der har til opgave at finde egnede bestyrelseskandidater til valgene på de kommende tre kongresser.

Der var tre kandidater til præsidentposten. Alle kvinder. Der har ikke været en kvinde i spidsen for International PEN siden digteren, dramaturgen og fredsaktivisten Catherine Amy Dawson Scott stiftede PEN i 1921.

De tre kandidater var hhv. den tidligere præsident for Tyrkisk PEN, Zeynep Oral, præsident for Serbisk PEN og tidligere medlem af den internationale bestyrelse Vida Ognjenivic, der i øvrigt har været ambassadør for Serbien i Danmark samt tidligere præsident for mexicansk PEN, Jennifer Clement. Jennifer Clement blev valgt med 51 stemmer mod Vida Ognjenivics 18 og Zeynep Orals 13 stemmer.

Jennifer Clement er amerikansk-mexicansk, hendes skønlitterære forfatterskab er oversat. ”Bønner for de bortførte” (2014) findes f.eks. på dansk. Hun har tidligere været præsident for Mexicansk PEN i 2009-12. I sin takketale til kongressen betonede hun, at arbejdet med WiPC fortsat bliver en kernefunktion i PEN.

Til den internationale bestyrelse skulle der vælges to ud af tre opstillede kandidater: Antonio Della Rocca (Trieste PEN), Regula Venske (Tysk PEN) og Dalmira Tilepbergenova (Central Asiatisk PEN). Afstemningen førte til, at Regula Venska og Antonio Della Rocca begge blev valgt.

Search Committee (der skal sikre at der er kvalificerede kandidater til de poster som er på valg og som varetager afholdelsen af valg i International PEN) blev fornyet. Jens Lohmann blev valgt for tre år sammen med erfarne folk fra Australien, Mexico, Norge og USA. Den nye komité har påtaget sig at tjekke metoder, procedurer og principper i arbejdet for at sikre den størst mulige effektivitet og gennemsigtighed i arbejdet og den bedst mulige repræsentativitet blandt kandidaterne til PENs komiteer og politiske poster.

Writers in Prison Committe skulle have ny formand, da den tidligere formand, Marian Botsfort Fraser, ikke kunne genvælges. De to kandidater Salil Tripathi (Engelsk PEN) og Teresa Toda (Baskisk PEN) hvoraf sidstnævnte var ikke tilstede på kongressen og derfor måtte præsentere sig via skype. Salil Tripathi blev valgt som ny formand for WiPC.

Også Women Writers Committee skulle have ny formand. Elisabeth Nordgreen (Finsk PEN), blev valgt enstemmigt og uden modkandidater.

To nye PEN centre blev godkendt; PEN Mali og PEN Mauretanien og der er håb om at et nyt cubansk PEN-center vil kunne være klar til at blive godkendt på næste år kongres.

Kongressen i 2016 skulle være i Puerto Rico, men det har vist sig umuligt for puertoricansk PEN at skaffe finansiering, så kort før jul meddelte de, at de måtte opgive at holde kongressen. Galicisk PEN har i stedet tilbudt at organisere 2016-kongressen, der afholdes i september måned.

I tilknytning til kongressen blev der holdt to større paneldebatter, dels om beskyttelse af truede og forfulgte forfattere, hvor Elisabeth Dyvik fra det internationale netværk af fribyer (ICORN) deltog, dels om grænser for ytringsfrihed i lyset af angrebet på Charlie Hebdo, hvor blandt andre Emanuel Pierrat fra fransk PEN og Andrew Solomon fra amerikansk PEN medvirkede.

Året kort:

Efter Charlie Hebdo, 12. januar

Året var knapt kommet i gang, da det franske satiremagasin Charlie Hebdo den 7. januar var udsat for et nederdrægtigt attentat, hvor 11 personer mistede livet, heriblandt flere af bladets kendte tegnere og journalister. I den triste anledning arrangerede PEN et møde med formanden for Danske bladtegnere Claus Seidel, udenrigskorrespondent på JP Flemming Rose og Dansk PENs tidligere præsident Anders Jerichow, i en tætpakket foredragssal på Politiken

Raif Badawi-demonstrationerne, – alle torsdage – fra 13. januar 2015 til 14. januar 2016

Den 13. januar er den saudiarabiske blogger Raif Badawis fødselsdag. Han blev i 2012 fængslet og efterfølgende idømt ti års fængsel, 1000 piskeslag, en bøde på 1,5 mio. kroner samt ti års tab af alle civile rettigheder, når fængselsstraffen er udstået. Hans forbrydelse bestod i, at han havde etableret en hjemmeside ”Liberal Saudi Network” hvis formål var at debattere sociale og religiøse spørgsmål. De saudiarabiske myndigheder anså det for kriminelt fritænkeri og en krænkelse af islam. Fem dage før sin fødselsdag, den 9. januar 2015, fik han efter fredagsbønnen de første 50 piskeslag. Det satte gang i massive protester over hele verden. Dansk PEN og Amnesty Internationals danske afdeling gik sammen om at afholde en demonstration ved den saudiarabiske ambassade på Badawis fødselsdag, og efterfølgende blev vi enige om at fortsætte med at demonstrere hver torsdag.

Året igennem, i alt 49 gange, har medlemmer af Dansk PENs Writers in Prison komité og andre trofast stået sammen med folk fra Amnesty foran den Saudi-Arabiske ambassade med skilte og lys i hænderne. Den 14. januar 2016 var foreløbig den sidste gang vi demonstrerede. Der lægges nu op til at vi tager andre aktionsformer i brug overfor regimet i Saudi-Arabien, så protesterne fortsætter.

   ”1000 piskeslag – Fordi jeg siger hvad jeg tænker”

En del af de tekster Raif Badawi i sin tid lagde på sin hjemmeside, og som han blev dømt for at have skrevet, har Dansk PEN udgivet på dansk i en lille bog, der udkom op til Bogforum 2015. En enkelt nyere tekst, hans egen indledning, er blevet smuglet ud af fængslet.

”Vi har alle brug for at høre Raif Badawis stemme, der er mild og nuanceret og samtidig klar. Hans analyse af den kultur, han stammer fra, er indsigtsfuld og kompromisløs. Naturligvis må han reddes fra den frygtelige dom, han har fået, og fra de forfærdelige vilkår, han lever under i fængslet. Men ikke alene det, vi må også læse hans skrifter for at forstå den kamp, der foregår inden for islam, mellem kvælende ortodoksi og fri tale, så vi kan være sikre på at befinde os på den rigtige side i denne kamp”

Salman Rushdie, marts 2015

Redaktion: Aase Schmidt, Lis Vibeke Kristensen og Mille Rode.

Bogen kan købes via pen@pen.dk

Pris: 50 kroner + forsendelse

Mexico – et helvede for journalister, 7.-8. maj

Lige efter påske fik vi besøg fra Mexico: journalist Marta Durán de Huerta, som har modtaget dødstrusler, og Iván Báez, programansvarlig ved ytringsfrihedsorganisationen Article 19’s kontor for Mexico og Mellemamerika i Mexico By. Article 19’s kontor og medarbejdere er blevet angrebet flere gange de sidste par år. Besøget var del af en rundrejse til flere europæiske lande for at skabe opmærksomhed om den forværrede situation for mexicanske journalister.

I sin netop udkomne årsrapport México: Estado de censura (Mexico i censurtilstand) viste Article 19, at der i 2014 fandt et overgreb sted på en journalist hver 26,7 timer. Det er næsten en fordobling under den nuværende præsident Enrique Peña Nieto (2012-) i forhold til forgængeren Felipe Calderón (2006-12), da det tilsvarende tal var 48,1 timer. Af rapporten fremgår det også, at 48 % af alle overgreb mod journalister blev begået af offentligt ansatte – primært politi og militær. Straffrihed for overgreb mod journalister og medier er fortsat et alvorligt problem. Færre end 5 % af samtlige overgreb bliver efterforsket og de ansvarlige stillet for retten.

Det lykkedes at arrangere to møder, dels med Mogens Blicher Bjerregaard, formand for Dansk Journalistforbund DJ og Det Europæiske Journalistforbund EFJ, og med Jesper Højberg, direktør for International Media Support IMS, og en mindre gruppe journalister i DJs lokaler i København. Det blev et meget informativt og tæt møde, som tjente til at skærpe opmærksomheden hos deltagerne om den udsatte situation mexicanske journalister befinder sig i, og til at åbne mulighed for fremtidig støtte og samarbejde. I høj grad et nyttigt møde.

Dagen efter stillede vore gæster op ved et arrangement i Verdenskulturcentret på Nørrebro, Ytringsfrihed og menneskerettigheder i Mexico, om den aktuelle situation i Mexico, hvor grove krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder hører til dagens orden, herunder massakrer og forsvindinger – hvilket bl.a. har medført skarp kritik fra FNs Menneskeretskommission. Efter oplæg fra gæsterne var der en levende diskussion med de 50-60 fremmødte. Mødet var arrangeret i samarbejde med Conscious Friends of Mexico in Denmark.

Afghanske kvindestemmer og antologien Mælk og Sukker, 21.-23. maj

Dansk PEN har i en årrække været engageret i et samarbejde med Afghansk PEN om opbygning af to kulturcaféer i regionerne Kandahar og Balkh, samt etablering af et børnebibliotek i Kabul.

I efteråret 2014 tog vi med hjælp fra bestyrelsesmedlem Asef Soltanzadeh kontakt til en række afghanske kvindelige forfattere, og med en tilsvarende gruppe danske forfattere, der alle indvilgede i at bidrage til antologien Mælk og Sukker. Antologien udkom i maj, redigeret af Kristina Stoltz, Asef Soltanzadeh og Mille Rode, med hjælp fra Narges Ghandchi. Til lanceringen af bogen havde vi inviteret to af de afghanske bidragsydere, Wasima Badghisy og Manizha Bakhtari til Danmark. De talte ved et meget velbesøgt møde på Den Sorte Diamant, hvor også Kristina Stoltz, Asef Soltanzadeh var på scenen og med Klaus Rothstein som ordstyrer.

Antologien fik flotte anmeldelser, bl.a. i Information, hvor Marie Louise Kjølbye skrev; ”Ny antologi med afghanske og danske noveller bør blive en klassiker for novelleelskere. Samtidig giver den et unikt indblik i afghansk emigrantlitteratur.

Emigrantlitteratur er fantastisk, fordi den blander flere blikke på virkeligheden. Læs, læs, læs denne antologi, der vidner om, at litteratur vokser af modstand.

Samtidig rummer de en rolig værdighed og litterær kvalitet, som gør novellerne til en fornøjelse at læse, også fordi man må beundre forfatternes håb og humanisme. Klapsalver må gå til ikke mindst oversætteren fra farsi, Asef Soltanzadeh.”

Også Litteratursiden.dk omtalte antologien meget positivt:

”Forfatterne leverer skarpe portrætter, der gør indtryk… der er mange forskellige og rigtig gode læseoplevelser gemt i den lille antologi, og samtidig er den en god introduktion til afghanske kvindelige forfattere, som kan inspirere til videre læsning.”

Mælk og Sukker kan købes gennem Dansk PEN for 100 kr. (medlemspris) + forsendelsesomkostninger.

Writers in Prison Committee-konference i Amsterdam 26.-29. maj

Hvert andet år afholder international PENs Writers in Prison Committee (WiPC) en konference, hvor der sættes fokus på en lang række af de sager vi arbejder med, og på PENs kampagner for truede, fængslede og forfulgte kolleger. Her diskuteres de udfordringer vi møder i enkelte lande og hvordan vi skal tackle dem, samt hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem PEN-centrene på tværs af landegrænser. Disse konferencer har i de senere år været afholdt delvist sammen med det internationale Fribynetværk ICORN, som WiPC samarbejder med, og som hvert andet år holder deres generalforsamling i tilknytning til WiPCs konference.

I år blev disse arrangementer afholdt i Amsterdam, med deltagelse af PEN-folk fra det meste af verden samt en lang række forfattere, der lever i eksil på grund af trusler og forfølgelse. En stor del af møderne og de åbne arrangementer, fandt sted under stor politibevågenhed, blandt andet fordi en af de tilbageværende Charlie Hebdo-redaktionsmedarbejdere,

den marokkanskfødte journalist Zineb el-Rhazoui deltog i møderne. Hun lever nu under politibeskyttelse 24 timer i døgnet og er flyttet til en hemmelig adresse, ligesom den samlede redaktion også er. Hun arbejder fortsat som journalist for satiremagasinet. Fra Dansk PEN deltog Anne Marie Ejrnæs, Jens Lohmann, Marianne Østergaard og Mille Rode. Konferencens temaer og forløb er nærmere beskrevet længere fremme.

Historien der ikke bliver fortalt, konference  – nye vinkler på islamisme og radikalisering 11. september

Den norske stiftelse Det Internasjonale Hus og Socialpolitisk Forening havde inviteret Dansk PEN med i planlægningen af en konference om radikalisering og islamisme, der blev holdt i Landstingssalen på Christiansborg på årsdagen for angrebet på World Trade Center i New York, med mere end 200 tilhørere.

På konferencen talte professor Jakob Skovgaard Petersen, religionssociolog Sherin Khankan, seniorforsker Rasmus Alenius Boserup, sociolog Mustafa Hussain, jurastuderende Khatera Parwani, juridisk rådgiver i Exitcirklen Mohammed Hee, journalist og forfatter Nagieb Khaja, førsteamanuensis HiOA Lars Gule (Norge) og journalist Sven Egil Omdal (Noge). Niels Ivar Larsen fra Dansk PENs bestyrelse var ordstyrer.

Mona Eltahawy/International Forfatterscene, 16. september

Den egyptiske journalist og forfatter Mona Eltahawys besøgte Danmark i forbindelse med at hendes meget omtalte bog ”Jomfruhinde og hijab” udkom på dansk. PEN-bestyrelsesmedlem Lone Kühlmann interviewede hende i en propfyldt sal på International Forfatterscene i Den Sorte Diamant. Det engagerede publikum omfattede – temmelig usædvanligt – et stort antal kvinder med muslimsk baggrund, der lyttede intenst til Eltahawys uforfærdede udmeldinger om at Mellemøsten har brug for en politisk og seksuel revolution, og at alle religioner i deres udgangspunkt har som formål at kontrollere og undertrykke kvinders seksualitet. Hun er intens modstander af slør og tørklæder og mener lige så intenst, at vestlige kvinder skal blande sig udenom. Dagen efter modtog hun Politikens Frihedspris. PENs medlemmer var inviteret med af Diamanten.

Får 302, ”Faldet” 30. september

Albert Camus ”Faldet” var på repertoiret på det lille teater Får305, som jævnligt inviterer Dansk PENs medlemmer med til de forestillinger de viser. I forlængelse af forestillingen var de to forsvarsadvokater Thorkild Høyer og Bjørn Elmquist inviteret på scenen til en samtale om skyld og straf. En række af Dansk PENs medlemmer havde taget imod tilbuddet fra Får302.

De Dødes Dag/impunity-kampagne, 2. november

Siden PEN i 2011 brugte den smukke mexicanske tradition med at mindes de døde på De Dødes Dag den 2. november til at mindes de mange myrdede og forsvundne journalister og forfattere og protestere mod den manglende efterforskning af mordene, som betyder, at de skyldige går fri, er den 2. november blevet symbol på kampen mod straffrihed for forbrydelser mod journalister og forfattere. Siden 2014 markeres dagen som FNs Internationale Dag mod Straffrihed for Forbrydelser mod journalister.

Hvert år har Dansk PEN markeret dagen med protester i form af oplæsninger, musik, rigt dekorerede altre for vore myrdede og forsvundne kolleger, paneldebatter og diskussioner. Den 2. november 2015 gennemførte vi en stille protest den mørke novemberaften foran Mexicos ambassade i Bredgade med lys, blomster og fotos med præsentation af nogle af de senere års mest fremtrædende myrdede journalister.

I hele 2015 er mindst 18 journalister myrdet i Mexico og mindst to er blevet forsvundet. I hele 2014 var tallet 15. De sidste 10 år er 123 journalister myrdet i Mexico. Desuden bliver flere hundrede journalister og deres familier hvert år truet og intimideret. Over 90 % af sagerne bliver ikke efterforsket og de skyldige stillet for retten og dømt. Det kan bl.a. hænge sammen med at myndigheder og politikere, ofte sammen med organiserede bander, står bag mordene og forsvindingerne. Mord og forsvindinger af journalister synes at være blevet en selvfølge i et land, hvor 26.000 mennesker ifølge officielle oplysninger er blevet forsvundet siden 2007.

Viktor Shenderovich, 6. november

En nystiftet dansk-russisk forening, Antidote, der har til formål at ”afgifte” det russiske folk, som efter deres opfattelse er mentalt forgiftet af præsident Putin og hans regerings propaganda, havde inviteret den russiske satiriker og forfatter Viktor Shenderovich til Danmark. Dansk PEN hjalp til med at få et arrangement i stand på Københavns Universitet, der var meget velbesøgt og meget vellykket.

Litteraturfestival – Odense 28. oktober, Albertlund 12. november og Aarhus 3. december.

PENs Litteraturfestival, der blev gennemført for fjerde år i træk, har siden begyndelsen haft Frie Ord som sit gennemgående tema, med litterære- og debatarrangementer om forfatternes, journalisternes og kunstnernes kamp for ytringsfrihed rundt omkring i verden. I år blev festivalen holdt i Odense, Århus og Albertslund, med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen.

Syddansk Universitet i Odense deltog forfatter Kåre Bluitgen, formand for Dansk Forfatterforening Jacob Vedelsby, forfatter Adil Erdem og lektor i filosofi ved Syddansk Universitet Nikolaj Nottelmann. Arrangementet fik en overvældende deltagelse på over 200 tilhørere. Der var en god interaktion mellem oplægsholderne og publikum om kunst og ytringsfrihed.

Århus Hovedbibliotek deltog Fribyforfatteren Omid Sharms Gekieh, Rune Engelbreth Larsen, forfatter/digter og forfatter Adil Erdem. Også her havde oplægsholderne fokus på de frie ord blandet andet ved at læse op.

Albertslund hovedbibliotek medvirkede digterne Lene Krøyer List, Steffen Baunbæk Pedersen, Morten Hansen, Tine Demandt, Nikolaj Carlsen, Per- Olf Johansson og Bo Lille. Også her var temaet naturligvis de frie ord, hvor Dansk PEN bad de medvirkende digtere om at skrive hver et digt til støtte for de forfulgte forfattere og digtere, som enten er forsvundet eller på flugt rundt omkring i verden.  Arrangementet blev besøgt af 55 deltagere.

Bogforum, 6.-8. november

PEN var igen at finde på årets Bogforum i Bella Centret, og på vores ’faste’ hjørnestand C2-012. Og med det tilsvarende fasttømrede program med talerstolen ”FRIE ORD”, præsentation af PENs nye bøger og en særlig aktion til støtte for udvalgte og forfulgte forfattere.

Programmet FRIE ORD løber over hele weekenden hver hele time, kvarter i hel. Her kunne man lytte og opleve en lang række forfatteres sjove, sørgelige, frække, fornærmende, nyskrevne, nysgerrige, generende, gengivne, håbefulde, halsbrækkende, rosende, rasende ord.

Kort sagt, der er FRIE ORD for alle pengene. Og dem som i år gav valuta og som skal have en stort TAK, var: Jacob Holdt, Hüseyin Duygu, Jørgen Dragsdahl, Kristina Stoltz, Özlem Cekic, Thomas Ubbesen, Flemming Rose, Lone Kühlmann, Bjørn Bredal, Merete Pryds Helle, Anders Jerichow og Einar Már Gudmundsson.

Som en særlig seance på FRIE ORD-talerstolen, og for at sætte fokus på to af Dansk PENs æresmedlemmer, lancerede PEN lørdag den 7. november en bog med tekster af den unge, saudiarabiske blogger, Raif Badawi, der er idømt ti års fængsel og 1000 piskeslag. I forbindelse med lanceringen blev der afholdt en maratonoplæsning leveret af seks af Dansk PENs Writers in Prison komitémedlemmer; Aase Schmidt og Lis Vibeke Kristensen, der har redigeret Badawis bog samt forfatterne Connie Bork, Hanne Marie Svendsen, Anne Marie Ejrnæs og Anne Marie Bjerg. Overskuddet af salget fra bogen går til Badawis familie, som er flygtet til Canada.

Som et tilsvarende oplæsningsindslag, søndag den 8. november, introducerede og læste Dansk PENs Writers in Prison Komitémedlemmer, Birgitte Hesselaa, Connie Bork og Hanne Marie Svendsen nogle af den kinesiske digter og fotokunstner Liu Xias digte. Også stor TAK til dette festfyrværkeri af oplæsninger.

Alle Bogforums gæster blev opfordret til at sætte deres navn på et postkort til den kinesiske ambassadør i København. Anledningen er, at Liu Xia, der er gift med den fængslede nobelpristager, forfatter og menneskerettighedsforkæmper Liu Xiaobo, og ligeledes æresmedlem af Dansk PEN, fortsat sidder i husarrest. Da det i 2010 blev kendt, at hendes mand skulle modtage Nobelprisen, blev Liu Xia af myndighederne låst inde i sit eget hjem for at hindre hende i at tage til Oslo for at modtage prisen på hans vegne. Her har hun siddet siden.

Efter Bogforum blev alle postkort sendt til den kinesiske ambassade. Kampagnen for Liu Xias frigivelse fortsætter også i det nye år og postkortene til ambassadøren kan rekvireres fra Dansk PENs sekretariat.

Cubansk dissident og fribyforfatter Orlando Luis Pardo Lazo, 23. november.

Mødet med en af Cubas ledende dissidenter, digteren, forfatteren, dramatikeren, oversætteren, ordækvilibristen Orlando Luis Pardo Lazo, som med egne ord kommer fra landet, hvor Fidel Castro er målestokken for alt, var tankevækkende. Med ordspil og humor hilste han åbningen mellem USA og Cuba velkommen, men advarede samtidig imod at tro, at det betyder at cubanernes trængsler er overstået. Det vil ske forandringer – for at sikre at systemet kan overleve. Noget vil blive forandret for at alt kan forblive det samme, var hans pessimistiske vurdering. Styret vil bestå, men med en ny facade. Det betyder bl.a. at det stramme greb om uafhængige medier og journalister kan blive lettet, hvis styret finder det opportunt og man ikke mister kontrollen. Ikke lyse udsigter for den smukke ø, hvor befolkningen ifølge Orlando Pardo synes at have mistet håbet om hurtige forbedringer. Konklusionen må være, at der fortsat vil være brug for PENs støtte til cubanske forfattere og journalister. Orlando Pardo er rejst videre til Reykjavík, hvor han skal opholde sig det næste 1½ år som fribyforfatter. Arrangementet blev afholdt i kantinen på dagbladet Information.

Hva’ mæ Kulturradikalismen, 25. november

I samarbejde med Georg Brandes Selskabet arrangerede Dansk PEN i Pressen (Politikens Hus) et meget velbesøgt debatmøde om Kulturradikalismen – et begreb, som i dag i alt væsentligt anvendes som skældsord, men som først og fremmest kunne trænge til en definition. Med professor Hans Hertel som indleder diskuteredes begrebet, dets historie og mulige eller umulige aktualitet mellem kulturminister Bertel Haarder, redaktør Klaus Rothstein og direktør Morten Hesseldahl. Der var oplæsning ved forfatterne Niels Barfoed og Kristina Stoltz. Aftenen syntes at vise, at kulturradikalismen muligvis er død og borte, men ikke desto mindre fortsat spøger. Mere end 150 tilhørere havde fundet vej til Pressen denne aften.

Ragip Zarakolu, 9. december

Som aktivist, skribent og udgiver har Ragip Zarakolu gjort en helt ekstraordinær indsats for det frie ord samt for minoriteters anerkendelse og rettigheder i sit hjemland, Tyrkiet. Han har i flere bøger udfordret nogle af de største tabuer, kurdernes sag og det armenske folkemord, han har været fængslet adskillige gange og har været gennem et væld af retssager. Ragip Zarakolu er fribyforfatter i Siguna i Sverige og december 2015 modtog han PL-Fondens Frihedspris. I den anledning fik Dansk PEN mulighed for at invitere ham til et meget interessant og oplysende arrangement for foreningens medlemmer, der blev afholdt i Dansk Forfatterforenings lokaler. Ragip er far til Deniz Zarakolu, der er æresmedlem af Dansk PEN (se længere fremme).

Bogpakkedag, 16. december

Den gode tradition med indsamling af bøger på engelsk, fransk, tysk etc., og forsendelse af bogpakker, fandt sted lige inden jul. Der blev pakket og sendt 52 bogpakker og hilsener til fængslede kolleger i lande som Vietnam, Kina, Kazakhstan, Kirgisistan, Azerbadjan, Bahrain, Saudi Arabien, Australien mv. Det er et helt nødvendigt medlemsarrangement, og trods den alvorlige baggrund, så hygger Mille om de som møder frem, så husk, at det skal i kalenderen så du kan være med næste gang.

Grænser for Ytringsfrihed? 25. januar 2016

PENs ”nytårskur” formede sig i 2016 som et diskussionsmøde mellem fhv. redaktør Flemming Rose og direktør Jacob Andersen med vort bestyrelsesmedlem Niels Ivar Larsen som ordstyrer. Diskussionens direkte anledning var Flemming Roses bog Hymne til friheden og Jacob Andersens kritiske kommentar til den i Jyllands-Posten. Det blev en særdeles informativ og ræsonnerende debat mellem de to kontrahenter og med bidrag fra salen om grænser eller det modsatte for ytringsfrihed, om principper og pragmatisme.

Writers in Prison-arbejdet

Når vi arbejder for fængslede forfattere, får vi ind imellem dette spørgsmål: Hvad er det egentlig konkret I laver, når I arbejder for fængslede forfattere?

Det er ikke så enkelt at besvare, for vi gør mange forskellige ting ud over de rapid action-protester (RANs), som alle medlemmer jævnligt modtager materiale om på email, og som man kan deltage i ved selv at sende protester. Derudover er der fælles protester/demonstrationer, møder og arrangementer, artikler, publikationer, samarbejde med andre organisationer osv.

Siden januar 2015 har der hver torsdag været demonstrationer foran den saudiarabiske ambassade, til fordel for bloggeren Raif Badawi. Under demonstrationerne har det været mulighed for uformelle samtaler og en lettere adgang til informationer. Også lettere adgang til at tale med folk fra for eksempel Amnesty International, som har været medarrangør af demonstrationerne i Omøgade på Østerbro i København. Det har tilført arbejdet i PENs Writers in Prison komité (WiPC) ekstra energi og mere smidighed, fordi opdateringer hurtigere lader sig gøre mundtligt.

En del af arbejdet i WiPC handler også om at læse danske og udenlandske aviser og søge på specifikt materiale/specifikke nyheder om æresmedlemmerne. I november 2015 udgav PENs kinesiske æresmedlem Liu Xia en digtsamling på det amerikanske forlag Graywolf Press. Samlingen hedder ” Empty Chairs. Selected Poems” og har forord af bl.a. Herta Müller. Liu Xia har siddet i husarrest siden oktober 2010 og har ikke mulighed for selv at komme ud og læse sine digte op eller mødes med kolleger. Derfor besluttede WiPC-gruppen at få oversat to af hendes digte, som blev læst op på PENs stand på Bogforum under ”FRIE ORD”.

Men hjælper vore utallige henvendelser år ud og år ind? Antallet af sager ligger konstant mellem 800 og 900 om året. Forfattere, journalister, bloggere, redaktører og udgivere bliver fortsat truet, chikaneret, bortført, arresteret, tortureret, anklaget, dømt, myrdet, forsvundet i stort tal. Det er magthavernes forsøg på at bringe ubekvemme stemmer til tavshed – begrebet magthavere dækker både regerende myndigheder på alle niveauer, terrorgrupper og kriminelle organisationer, ofte filtret ind i hinanden.

Det kan virke håbløst. Men det er det ikke.

Presset hjælper. Dels oplever vi at fængslede kolleger bliver løsladt som følge af PENs og andre organisationers vedholdende pres, dels kan vi se, at myndighederne flere steder har ændret deres metoder i håb om at slippe for den ubehagelige opmærksomhed PEN og andre skaber. Således er andelen af fængslede kolleger faldet de sidste 20 år. Til gengæld tager magthaverne andre metoder i brug, såsom trusler, chikane – bl.a. i form af anklager og langtrukne retssager – overfald, bortførelser, mord, forsvindinger. Det er især tydeligt i Latinamerika, hvor lande som Mexico og Honduras topper statistikkerne over mord og forsvindinger af journalister og forfattere – og statistikkerne over straffrihed.

Tyrkiet er et andet og stærkt bekymrende eksempel på nye metoder for undertrykkelse af ytringsfriheden. Hvor landet tidligere lå højt med antal af dømte, fængslede journalister og forfattere, er metoden i dag en anden. Tilsyneladende i håb om at fremstå som en moderne retsstat, samtidig med at man fortsætter med at lukke munden på selv de mest forsigtige kritiske røster, sigter og tiltaler man journalister og forfattere for at krænke alle mulige love. Man lader sagerne trække i langdrag, indkalder de anklagede til retsmøder, lader dem vente, aflyser og udskyder retsmøderne, for til slut at droppe eller suspendere sagerne, efter at de anklagede har brugt tid og penge på dem. Det er nedbrydende for vore kollegers liv og arbejde. Derfor er det livsvigtigt at Dansk PEN har opprioriteret arbejdet med Tyrkiet ved at adoptere flere tyrkiske kolleger som æresmedlemmer. I 2016 planlægger WiPC-gruppen et øget fokus på situationen i Tyrkiet, også gerne med inddragelse af PEN-medlemmer, som vi ved, har kendskab til Tyrkiet, og regelmæssigt opholder sig der.

Til gengæld topper lande som Kina, Vietnam og Iran statistikkerne når det gælder fængslinger. Lange fængselsdomme, der ofte afsones under elendige forhold og ingen eller ringe forbindelse med slægtninge og andre uden for fængslet.

Da WiPC blev dannet i 1960 var den almindeligste form for forfølgelse af forfattere og journalister arrestationer, tortur og fængselsdomme. Deraf komiteens navn. Siden har magthavere mange steder fundet ud af, at fængslede skribenter er mere synlige, og man har taget andre metoder i brug – trusler, chikane, bortførelser, arrestationer, tortur, mord, forsvindinger, ofte begået ’anonymt’ så det er vanskeligere at finde og retsforfølge gerningsmændene, hvilket har medført en kraftig vækst i straffriheden.

Sammen med andre ytringsfrihedsorganisationer tog PEN i løbet af 00’erne fat i problemet. I november 2011 lancerede ytringsfrihedsorganisationer verden over en omfattende kampagne mod straffrihed. PEN valgte Mexico som en vigtig case. Efter forslag fra San Miguel de Allende PEN (Mexico) og Dansk PEN antog PEN den farverige mexicanske tradition med at mindes de døde på De Dødes Dag 2. november som en naturlig og smuk ramme for den verdensomspændende kampagne, der siden er blevet en årlig tradition. I 2013 vedtog FNs Generalforsamling at gøre den 2. november til ‘International Day to End Impunity for

Crimes against Journalists’ (IDEI). Datoen blev valgt for at mindes to franske journalister, som blev myrdet i Mali 2. november 2013. At det så også er De Dødes Dag, er meget passende. Hvor galt det står til, kan man se af UNESCOs seneste Report on the Safety of Journalists and the Danger of Impunity, hvor det fremgår, at færre end 6 % af de 593 drab på journalister, der fandt sted i årene 2006-13, er blevet opklaret og gerningsmændene retsforfulgt. Arbejdet mod straffrihed har en høj prioritet. Når gerningsmændene går fri, er det en åben invitation til magthavere og andre til at bruge vold og drab til lukke for kritik og skabe frygt hos befolkningen for at ytre sig frit.

I løbet af 2014-2015 år har vi fået etableret en meget aktiv og effektiv gruppe der arbejder for foreningens æresmedlemmer, som ud over at være til uvurderlig støtte for vore forfulgte kolleger, viser hvor vigtigt det er for PEN at have aktive medlemmer. Æresmedlemsgruppen er et vigtigt apropos til den seneste udvikling i WiPC i PEN International.

PEN afholdt WiPC-konference i Amsterdam 26.-29. maj 2015. Her var på forhånd forventninger om en grundig snak om hvorvidt WiPC skal være et medlemsbaseret netværk, der engagerer medlemmerne og de enkelte centre, eller en centralstyret organisation, der bruger centrene til at formidle kampagner o.l.

Mille Rode og Jens Lohmann havde forud for konferencen udarbejdet et oplæg til demokratisering af WiPC med afsæt i bl.a. en række samtaler med medarbejderne i London. Oplægget undergik en del forandringer igennem dagene. Det endte med, at Dansk PEN fik mandat til at arbejde videre med oplægget, evt. med hjælp fra en arbejdsgruppe, for at konkretisere hvordan behov og struktur skal hænge sammen.

I alt var 44 centre repræsenteret. Under en Siden Sidst runde fortalte Marianne Østergaard om vores gruppe på 15 aktive medlemmer og om det antal æresmedlemmer, vi har. Da hun sluttede med at sige, at vi godt kunne adoptere flere, gik der et sus gennem forsamlingen.

Konferencens hovedperson var Gao Yu, som også er æresmedlem i Dansk PEN. Hendes portræt var anbragt på den tomme stol på scenen ved alle WiPC´s sessioner. Der var en underskriftindsamling med krav om hendes løsladelse, og vi skrev postkort til hende, som WiPC´s ansatte ville putte i forskellige postkasser rundt omkring i Amsterdam i løbet af et par dage.

Marian Botsford Fraser (den snart afgående WiPC´s Chairman) fortalte om Gao Yu i sin åbningstale. Marion havde mødt hende flere gange i Hong Kong. Da hun blev arresteret, stod hun over for at blive valgt til Præsident for Independent Chinese PEN Centre.

Æresmedlemmer

Dansk PENs æresmedlemmer januar 2016, alfabetisk efter land:

EGYPTEN

Omar Hazek (m) Internationalt anerkendt forfatter og tidligere ansat ved Alexandrias Bibliotek.

Har bl.a. udgivet en digtsamling på arabisk og engelsk, Nota – Skies of Freedom, 2011. Omar Hazek blev arresteret den 4. december 2013 sammen med andre aktivister for at demonstrere uden tilladelse i solidaritet med Khalid Said, som blev slået til døde i politiets varetægt i 2010. Omar Hazek blev i første omgang anklaget for at have slået en politibetjent og ødelagt en politibil m.m., men disse anklager blev senere frafaldet, og International PEN har ikke kendskab til, at han har udført eller tilskyndet til vold. I januar 2014 blev Omar Hazek idømt to års fængsel og en bøde på et beløb svarende til 7.000 USD for at overtræde en ny lov, der forbyder demonstrationer uden skriftlig tilladelse fra Indenrigsministeriet. PEN er af den overbevisning, at Omar Hazek er fængslet og dømt udelukkende for at bruge sin ytrings- og forsamlingsfrihed på fredelig vis. Omar Hazek udgav i 2011 en række artikler om korruption på Alexandrias Bibliotek, uden at de skyldige er blevet retsforfulgt, selv om dette blev anbefalet af statsadvokaten.

Æresmedlem af Dansk PEN fra 2014. Kontaktperson: Finn Slumstrup

IRAN

Narges Mohammadi (k) Født i 1972. Prominent aktivist og journalist, født i 1972. Direktør for Defenders of Human Rights Centre (DHRC), som er grundlagt af nobelprismodtageren Shirin Ebadi. Narges Mohammadi blev arresteret 10. juni 2010 og fik en dom på 11 års fængsel, som senere ved en appeldomstol blev nedsat til seks års fængsel, der udløber i 2018. Anklagerne lød bl.a. på propaganda mod regimet ved at rapportere om brud på menneskerettighederne, samarbejde med Shirin Ebadi og besøg af politiske fanger.

Narges Mohammadi blev i 2011 løsladt mod kaution p.g.a. dårligt helbred, men i marts 2012 blev hendes dom på seks års fængsel stadfæstet, og den 21. april blev hun arresteret igen. Efter fire måneders fængselsophold blev hun den 30. juli 2012 sendt på ”tvangsorlov” p.g.a. sin kritiske helbredstilstand. Myndighederne har forlænget Narges Mohammadis ”tvangsorlov” fire gange, men den 5. maj 2015 blev hun igen anholdt i sit hjem og bragt til fængslet for at afsone sin resterende dom på fem et halv år.

Narges Mohammadi lider af neurologiske lammelser, og den 2. august 2015 blev hun indlagt på Taleghani Hospital i Teheran. Men efter bare 8 timers ophold på hospitalet, blev hun – i modstrid med lægernes anbefalinger – sendt retur til sin celle. Både den 7. okt. og den 11. okt. blev hun igen indlagt, men konstant med hænderne lænket til hospitalssengen med hårdjern. Den 28. oktober blev hun midt i sin behandling sendt retur til Evin-fængslet. Ifølge hendes mand, Taghi Rahmani er Narges Mohammadis tilstand fortsat kritisk, og der er stor risiko for at hendes sygdomme ender med varige mén og lammelse.

Den domstole der skulle stadfæste Narges Mohammadis dom er blevet aflyst fire gange – senest den 9. januar 2016. Ifølge Rahmani er der en ny sag på vej mod Narges. Denne gang har en fængselsbetjent anklaget hende for vold mod tjenestemand.

Den 17. juli i 2015 blev Narges Mohammadis og Taghi Rahmanis tvillinger forenet med deres far i Paris. Myndighederne har indtil nu nægtet at give Narges Mohammadis lov til at tale i telefon med sine børn.

Æresmedlem af Dansk PEN siden 2012. Kontaktperson: Reza Rahimpour

Mahvash Sabet (k) Lærer og digter, født 1953, er gift og har to voksne børn. Før sin arrestation arbejdede Mahvash Sabet i femten år som direktør for ”the Baha´i Institute for Higher Education”, som tilbyder alternativ højere uddannelse for unge Baha´i-medlemmer. Hun er en af syv Baha´i-ledere, kendt som ”Yaran-i-Iran” eller ”Friends in Iran”. Den nu opløste gruppe arbejdede for de religiøse og sociale behov i Baha´i-fællesskabet, som tæller 300.000 medlemmer i Iran. Baha´i-samfundets

tro har været genstand for systematisk statslig forfølgelse siden revolutionen i 1979, hvor alle valgte og udpegede Baha´i-institutioner blev forbudt. ”Friends in Iran” blev da dannet med regeringens vidende og tjente som et uformelt råd for Baha´i-medlemmer i Iran, indtil den samlede ledelse blev arresteret i 2008 – Mahvash Sabet den 5. marts 2008 og de andre seks den 14. maj. Alle blev fængslet i tyve måneder, uden at blive stillet for en dommer, de blev holdt ugelangt i isolation og blev nægtet adgang til advokatbistand. Alle blev udsat for dårlig behandling og led afsavn. Mahvash Sabet afsoner i Evin fængslet, Teheran. Retssagen startede den 12. januar 2010. Anklagerne mod de syv lød som følger: spionage, propaganda mod den islamiske republik, oprettelse af illegal administration, samarbejde med Israel, viderebringelse af hemmelige dokumenter til andet land, handlinger som strider mod landets sikkerhed og ”corruption on earth”. Nogle af anklagerne, inklusiv den sidste som indebærer en mulighed for dødsstraf, blev senere trukket tilbage. Alle de anklagede nægtede sig skyldige. Rettergangen var slut den 14. juni 2010 efter seks korte sessioner, som var karakteriseret ved deres mangel på en reel juridisk proces. Alle de anklagede fik en fængselsdom på tyve år. Mahvash Sabet begyndte at skrive poesi i fængslet. En digtsamling af hende er udkommet på engelsk 1. april 2013. I december 2015 har vi fået kontakt til Mahvash i fængslet og kan nu sende hilsener direkte til hende.

Æresmedlem fra 2014. Kontaktpersoner: Connie Bork, Joan Schmidt, Henrik Juhl Jensen og Henrik Døcker

KINA

Gao Yu (k) Den prominente journalist Gao Yu, født i 1944, blev den 24. april 2014 anholdt af det kinesiske politi. Anklagen lød på, at hun skulle have lækket et internt og hemmeligt dokument fra kommunistpartiet til udenlandske medier. Kort tid derefter blev hun vist frem på det kinesiske fjernsyn, hvor hun indrømmede, at hun havde gjort sig skyldig i en stor fejltagelse. Men denne tilståelse trak hun senere tilbage. Hun havde været under stærkt pres, fordi politiet truede med at fængsle hendes søn. Det er ikke første gang, Gao Yu har været i konflikt med de kinesiske myndigheder. Hun har også tidligere været fængslet på grund af sin åbenlyse kritik af regimet. Retssagen mod hende begyndte den 21. november 2014. Den var lukket for offentligheden. Anklagen kan føre til livsvarigt fængsel.

Æresmedlem af Dansk PEN fra 2014. Kontaktpersoner: Anne Marie Ejrnæs, Hanne Marie Svendsen, Connie Bork og Birgitte Hesselaa

Ilham Tohti (m) Forfatter og professor på Minzu Universitet i Beijing. Født 1969. Tilhører den etniske gruppe uighurerne, der hovedsagligt er muslimer fra Xinjiang. Han er en af de få der åbent har markeret sig i debatten om uighurerne og kritisere den kulturelle og sproglige undertrykkelse, de udsættes for. Bl.a. har han i 2006 etableret et website, Uyghur Online, som har til formål at tale uighurernes sag, men også at fremme forståelsen mellem Uyghurerne og Han-kineserne. Ikke desto mindre er Uyghur Online forbudt i Kina. Ilham Tohti er således en pragmatiker med moderate holdninger, men ikke desto mindre blev han fængslet den 15. januar 2014 og den 20. februar 2014 tiltalt for ”separatisme”. Den 23. september 2013 blev han idømt livsvarigt fængsel for separatisme. Ilham Tohti har under sit fængselsophold været iført lænker i 20 dage, og han er blevet nægtet mad i 10 dage. Det er stigende bekymring om hans trivsel. Så vidt vides, planlægger hans forsvarer at appellere dommen.

Æresmedlem af Dansk PEN fra 2014. Kontaktpersoner: Sally Altschuler og Marianne Østergaard

Liu Xia (k) Lyrikeren og billedkunstneren Liu Xia, f. 1. april 1961, er blevet holdt i streng husarrest siden 2010, da hendes mand, modtageren af Nobels fredspris Liu Xiaobo, blev idømt elleve års fængsel af de kinesiske myndigheder. Hun er ikke anklaget for nogen forbrydelse, men hendes lejlighed er under konstant overvågning, hendes adgang til alle medier er spærret, og hendes venner har ingen mulighed for at få kontakt med hende. Liu Xi’s sjældne besøg hos sin fængslede mand er ligeledes overvågede. Hun kan ikke fortælle ham nyheder eller aflevere breve til ham. Hendes helbred er under isolationen blevet meget skrøbeligt, og hun lider af stærke depressioner.

Æresmedlem af Dansk PEN fra 2014. Kontaktpersoner: Anne Marie Ejrnæs, Hanne Marie Svendsen, Connie Bork og Birgitte Hesselaa.

Yao Wentian (m) Den Hongkong-baserede forlægger Yao Wentian, en ældre mand midt i 70’erne, blev arresteret den 27. oktober 2013 og blev i maj 2014 idømt en straf på 10 års fængsel. Anklagen var, at han skulle have beskæftiget sig med ”smuggling ordinary items”. Alt tyder dog på, at Yao Wentian er kommet i myndighedernes søgelys på grund af sit samarbejde med den eksilerede dissidentforfatter Yu Lie og sine planer om at udgive dennes seneste bog. Han har udgivet flere bøger, der er forbudt i ”det egentlige Kina”. Der er stærke grunde til at tro, at hans fængsling er politisk motiveret.

Yao Wentian lider af astma og har hjerteproblemer. Hans helbredssituation er bekymrende.

Æresmedlem af Dansk PEN fra 2014. Kontaktpersoner: Anne Marie Ejrnæs, Hanne Marie Svendsen, Connie Bork og Birgitte Hesselaa

SAUDI-ARABIEN

Raif Badawi (m) Blogger og webredaktør, født 1983. Startede et website, Free Saudi Liberals. Dømtes i 2012 for dette samt for at have krænket islam til en tiårig fængselsstraf, 1000 stokkeslag fordelt med 50 ad gangen, uddelt efter fredagsbønnen uden for en moské i Jedda.

Plus en bøde på et beløb svarende til 1,5 mio. kroner, forbud mod enhver aktivitet i medierne i 10 år efter løsladelsen samt udrejseforbud i den samme periode. Dommen har udløst massive internationale protester, hvor ikke mindst International PEN og Amnesty International har været drivende.

De første og foreløbig eneste stokkeslag faldt den 9. januar 2015. Siden da har meldingerne om hans situation været tvetydige. Til tider har det forlydt, at han stod for at skulle frigives, til andre tider har der været rygter om, at piskestraffen ville blive genoptaget. I december 2015 blev Badawi pludselig flyttet fra fængslet i Jedda til et højrisikofængsel 85 km. udenfor byen og siden har det været vanskeligt at få oplysninger ud om hans tilstand. Han har sultestrejket ad flere omgange, men har genoptaget fødeindtaget da hans helbred er ikke godt. Dansk PEN er løbende i kontakt med Badawis kone, der lever i eksil i Canada med parrets tre børn, og vi har stået bag en række initiativer, politisk, mediemæssigt og diplomatisk. Blandt andet har vi siden den 9. januar demonstreret mod dommen over Badawi hver uge foran den Saudi-Arabiske ambassade i København, sammen med Amnesty Internationals danske afdeling.

Æresmedlem af Dansk PEN fra 2014. Kontaktpersoner: Lis Vibeke Kristensen og Aase Schmidt.

Ashraf Fayadh (m), saudiarabisk digter, filmmand og kunstner af palæstinensisk oprindelse. I december 2015 blev Fayadh dømt til døden for at forsage og krænke islam. Han udgav i 2012 en digtsamling i Beirut, som efterfølgende blev forbudt i Saudi-Arabien, men i den mellemliggende tid har Fayadh været aktiv som kunstner, også på den internationale scene. Årsagerne til Fayadhs fængsling er uklare, men ifølge officielle kilder blev han dømt for at krænke og frafalde islam gennem sine digte. Andre, mere uformelle kilder fortæller, at Fayadh med sin mobil telefon havde filmet det saudiarabiske sikkerhedspoliti tæve en mand til døde, og at fængslingen og dommen over ham kunne relateres til denne begivenhed. Ashraf Fayads appellerede dommen og í starten af februar 2016 blev dommen ændret til otte års fængsel og 800 piskeslag.

Æresmedlem af Dansk PEN fra 2015. Kontaktperson: Mille Rode.

SYRIEN

Tal Al-Mallouhi (k) Født 1991, digter og blogger. Arresteret 27. december 2009, og bl.a. forhørt om sine blog-aktiviteter. Hun blev idømt fem års fængsel, og skulle have været løsladt den 26. december 2014, men vi har ikke modtaget oplysninger om, at hun er kommet fri. Hun menes at være tilbageholdt på en anklage for spionage, men der er ingen officielt kendte anklager og der er ingen aktuel information om hendes opholdssted eller tilstand.

Den nuværende situation i Syrien gør sager som disse vanskelige at indhente aktuelle oplysninger omkring. Desværre er der også grund til at frygte, at forholdene i de syriske fængsler er blevet betydeligt værre under den lange og grusomt blodige borgerkrig i landet.

Æresmedlem af Dansk PEN siden 2010. Kontaktperson: Mille Rode.

TYRKIET

Muharrem Erbey (m) Højt respekteret advokat i menneskerettighedssager i det sydøstlige Tyrkiet. Erbey er desuden forfatter til adskillige artikler om kultur og menneskerettigheder, og han har været udgiver og medudgiver af flere bind tyrkiske og kurdiske fortællinger. Som advokat har han også – med succes – ført sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, og han har modtaget den fornemme franske pris Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 2012, som Nelson Mandela var den første modtager af.

Muharrem Erbey blev sammen med 80 andre arresteret i december 2009. Han er siden sigtet under Artikel 314/2 (medlemskab af en væbnet organisation). Sigtelsen mod Erbey anklager ham for at prøve at ydmyge den tyrkiske stat i taler holdt i de svenske, belgiske og engelske parlamenter; for at være involveret i at udforme en forfatning for KCD; for at være advokat for Diyarbakirs borgmester, Osman Baydemir, og for at mødes med ham ofte; for helt frivilligt at følge en række anti-terror retssager; for at udtale sig til Roj TV og yderligere en lang stribe af absurde anklager. PEN mener, at samtlige anklager er politisk motiveret, og at han blev tilbageholdt på grund af den påståede forbindelse med kurdiske politiske partier. Erbey Muharrem sad i mere end fire år (1.570 dage) uden dom i detentionsfængslet i Diyarbakir, men blev løsladt i april 2014. Sigtelserne mod ham er imidlertid opretholdt.

Æresmedlem af Dansk PEN siden 2013. Kontaktperson: Anne Marie Ejrnæs og Connie Bork.

Nedim Şener (m) og Ahmet Şık (m) Begge uafhængige journalister og forfattere, der arbejder med undersøgende journalistik. De blev arresteret den 3. marts 2011 og anklaget for medlemskab af og støtte til Ergenekon, der er en væbnet terrororganisation – en såkaldt dybstatssammensværgelse, der planlægger et kup i Tyrkiet. Anklagen om et tilhørsforhold til Ergenekon er dybt ironisk, eftersom de to journalister tidligere har udgivet bøger og artikler med afsløringer relateret til Ergenekon. Den 12. marts 2012 blev Şık og Şener løsladt, bl.a. efter internationalt pres, men der er fortsat rejst sigtelser mod dem for at påvirke det politiske klima og forberede et kup gennem deres artikler og bøger. Æresmedlemmer af Dansk PEN siden 2012. Kontaktperson: Anne Marie Ejrnæs.

Deniz Zarakolu (m) Forfatter og oversætter, søn af Ayşe Nur Zarakolu og Ragıp Zarakolu, begge forlæggere og menneskerettighedsadvokater. Deniz Zarakulo har bl.a. udgivet bøger om den politiske filosof Thomas Hobbes og om Tyrkiets retsvæsen. Han blev arresteret den 7. oktober 2011 i sit hjem i Istanbul som led i en bølge af arrestationer af intellektuelle med bånd til det pro-kurdiske Freds- og Demokrati-Parti (BDP). Han blev varetægtsfængslet og anklaget for ledelse af en væbnet organisation (iflg. straffeloven) og for at lede en terrororganisation (iflg. anti-terrorloven). PEN er overbevist om, at det er falske anklager, og at han ikke har forbindelse til hverken terrorisme eller voldelige aktioner. Deniz Zarakulo blev frigivet den 27. marts 2014, efter to et halvt års varetægtsfængsling, men anklagerne mod ham er opretholdt, og han risikerer 6-12 års fængsel, hvis han dømmes.

Æresmedlem af Dansk PEN siden 2013. Kontaktpersoner: Joan Schmidt, Connie Bork og Hüseyin Duydu.

UOFFICIELLE ÆRESMEDLEMMER

GUATEMALA

Alaide Foppa (k) Digter, forfatter, feminist, 1914-80. Alaide Foppa blev bortført og forsvundet i Guatemala By i december 1980, da hun var på besøg fra sit eksil i Mexico for bl.a. at besøge sin syge mor. Det daværende militærdiktatur – et af de blodigste Latinamerika har kendt – menes at have stået bag hendes forsvinding. Der er ingen tvivl om at Alaide Foppa er død, og så skulle man mene, at så behøver PEN ikke længere at beskæftige sig med hende. Men det bør vi, da de ansvarlige for hendes forsvinding ikke er fundet. Da PEN har sat kampen mod straffrihed for overgreb og forbrydelser mod forfattere, journalister, bloggere m.fl. højt på dagsordenen – bl.a. med en årlig markering på De Dødes Dag den 2. november – er det naturligt at bide os fast i Alaide Foppas sag. Kontakt: Jens Lohmann

MEXICO

José Francisco Gallardo (m) Eks-general, forfatter, menneskeretsaktivist. Gallardo var politisk fange 1993-2002, dømt på falske anklager for korruption, underslæb og magtmisbrug. Gallardo blev arresteret, da han offentligjorde en større artikel om retsløsheden i den mexicanske hær, hvor især menige udsættes for utallige overgreb. Artiklen var baseret på en afhandling Gallardo havde skrevet på Det Nationale Universitet. Anklagerne og dommen (ved en militær domstol) var et forsøg på at lukke munden på ham. Det lykkedes ikke. Presset af en omfattende international kampagne anført af PEN og Amnesty International nåede hans sag frem til Den Inter-Amerikanske Menneskeretsdomstol, hvor sagen blev berammet til februar 2002. Få dage før det første retsmøde, blev Gallardo løsladt. Da han imidlertid under sit fængselsophold blev degraderet og frataget en del af sin pension (ifølge Højesteret i strid med loven), er det naturligt at holde fast i sagen og følge den helt til dørs. Kontakt: Jens Lohmann

Medlemmer:

Dansk PEN havde pr. 31/12 2015 i alt 361 medlemmer mod 363 sidste år ved samme tid.

Der er en del medlemmer der mangler at betale kontingent for 2015. Med udgangen af marts 2016 vil de pågældende blive slettet af medlemslisten, med mindre de betaler det skyldige kontingent, eller indgår en aftale med sekretariatet omkring betalingen.

Vi har i det forløbne år mistet fem mangeårige og meget trofaste medlemmer: Inge Eriksen, Klaus Rifbjerg, Tage Skov-Hansen, Øystein Hjort og senest i januar i år også Svend Erik Øhlenschlæger.

Støttekredsen:

Støttekredsen består af enkeltpersoner, forlag og magasiner der bidrager økonomisk til foreningens arbejde med et fast årligt beløb. Enhver der sympatiserer med PENs charter og ønsker at støtte arbejdet kan melde sig ind i støttekredsen. Medlemmerne inviteres med til foreningens arrangementer. Der har ikke været gjort tilstrækkeligt for at udvide kredsen i 2015, selvom behovet for støtte er stort. Antallet af støttemedlemmer er uændret i forhold til året før.

Økonomi:

Det er blevet vanskeligere end det har været tidligere at rejse penge til arbejdet og foreningens økonomi er derfor skrøbelig. Vi er helt afhængige af medlemmernes indbetalinger, der især går til dækning af kontingentet til International PEN samt til foreningens sekretariatsudgifter.

Vi har i årets løb modtaget tilskud til aktiviteter, arrangementer og udgivelser fra Kulturstyrelsen, Dansk Forfatterforening, Amnesty International/Danmark samt fra Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl.

Revisionsfirmaet PWC støtter ved pro bono at bogføre og opstille foreningens årsregnskab og fra Plums Fond for Fred, Økologi & Bæredygtighed får vi støtte i form af husly og kontorfaciliteter.

En stor og hjertelig tak til alle, der har støttet og bidraget til Dansk PENs arbejde året igennem.

Bestyrelsen i 2015:

Efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen sammensat og efterfølgende konstitueret således:

Per Øhrgaard, præsident. Kristina Stoltz, vicepræsident. Klaus Slavensky, kasserer. Jens Lohmann, Marianne Østergaard, Niels Ivar Larsen, Lone Kühlmann, Adil Erdem, Rune Engelbreth Larsen, Asef Soltanzadeh, Connie Bork og Simon Pasternak. Efterfølgende har Simon Pasternak valgt at udtræde af bestyrelsen.

Mille Rode, journalist, bestyrer fortsat til daglig foreningens sekretariat.