Vedtægter

§1.
Foreningens navn er Dansk PEN. Den er tilsluttet International PEN og virker for de formål, der er angivet i International PENs charter.

§2.

Foreningens hjemsted er København. Foreningsåret er kalenderåret.

§3.
Som medlem kan optages  skribenter, forlæggere, oversættere, litterære medarbejdere ved kulturformidling samt andre, der har gjort en særlig indsats for den fire tanke og det frie ord.

§4.
Ansøgning om medlemskab stiles til bestyrelsen. Optagelse sker, såfremt mindst syv af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Medlemskab kan dog også bevilges af en generalforsamling, forudsat at forslag herom stilles af mindst to bestyrelsesmedlemmer eller ti medlemmer, og at generalforsamlingen vedtager forslaget med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen stemmeberettigede repræsenterede.

Udmeldelse skal ske til sekretariatet og fritager ikke for kontingentbetaling for det indeværende foreningsår.

Bestyrelsen kan med simpelt flertal ekskludere et medlem, som har handlet i strid med foreningens vedtægter, eller som er i kontingentrestance i mere end 3 måneder. Den ekskluderede kan indanke afgørelsen for førstkommende ordinære generalforsamling (eller søge at gøre den til genstand for en ekstraordinær  generalforsamling). Anken har opsættende virkning, såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker afgørelsen prøvet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele kontingentnedsættelse eller – fritagelse.

§5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 21 dages varsel og skal indeholde dagsorden samt eventuelle bilag. Ønsker om yderligere eller ændrede punkter på dagsordenen skal fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal da inkorporeres i en revideret dagsorden, som tilsendes samtlige oprindeligt indkaldte senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der kan kun foretages afstemning om de i dagsordenen optagne punkter.

Generalforsamlingens dagsorden indeholder altid følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår.
  3. Forlæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det indeværende foreningsår.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer eller mindst ¼ af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse herom til foreningens præsident forlanger dette med angivelse af dagsorden. En således krævet ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden seks uger fra begæringen er modtaget fra et tilstrækkeligt antal bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer.

§6.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker til hvert enkelt medlem til den e-mailadresse, vedkommende har oplyst. Undtagelsesvis kan indkaldelse ske med brevpost.

§7.
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et tilstedeværende medlem eller ved brevstemme til enkelte dagsordenpunkter. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer, som har betalt deres kontingentet for seneste år før generalforsamlingen.

§8.
Foreningens bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf halvdelen afgår på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger af sin midte en præsident og en vicepræsident. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede og herunder enten præsidenten eller vicepræsidenten. Dens beslutninger træffes ved simpel flertal. Ved stemmelighed er præsidentens/vicepræsidentens stemme udslagsgivende.

§9.
Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, herunder præsidenten eller vicepræsidenten. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til generalsekretæren beller til navngivne medlemmer af bestyrelsen.

§10.
Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede stemmer herfor.

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og samtidig vedtager, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver og passiver.

Således vedtaget på generalforsamlingen i København, den 13. marts 2017.