Generalforsamlingen

Foreningens årlige generalforsamling afholdes i februar/marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes med post til alle foreningens medlemmer senest tre uger før afholdelsen. Beslutningsforslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Hvert år er halvdelen af bestyrelsen på valg.

Alle medlemmer, der ikke er i restance med kontingentbetalingen, kan stemme ved generalforsamlingen. Hvis et medlem er forhindret i selv at deltage, kan der afgives stemmefuldmagt til et andet medlem, der ikke er i kontingentrestance. En fuldmagts-overgivelse skal meddeles bestyrelsen inden generalforsamlingens start.

Generalforsamlingen er åben for offentligheden, med mindre der opstår særlige tungtvejende grunde til det modsatte.

For øvrig information se Dansk PENs vedtægter.